DUYURULAR

AVRUPA ADALETİN ETKİLİLİĞİ KOMİSYONU (CEPEJ) TARAFINDAN STRAZBURG'TA DÜZENLENEN 18 NCİ GENEL KURUL TOPLANTISINA BAŞKANLIĞIMIZ DAİRE BAŞKANI ALPASLAN AZAPAĞASI İLE TETKİK HAKİMLERİ ABDULLAH AYDIN VE TAHİR HIRSLI KATILMIŞTIR.

Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu(CEPEJ), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHM) ve Avrupa Konseyi (AK)’nin tavsiye kararları doğrultusunda 2002 tarihinde oluşturulmuştur. CEPEJ’in amacı üye devletlerde yargının etkinliğini ve işleyişini iyileştirmek ve Avrupa Konseyi tarafından bu amaçla hazırlanmış olan araçların uygulamaya konulmasını geliştirmektir.

Bugün itibariyle CEPEJ, yargı sistemlerinin etkililiğini değerlendirmek ve bireylere etkin bir yargı hizmeti sunmak için pratik araçlar ve tedbirler önermek üzere, Avrupa Konseyinin 47 üye devletinden gelen nitelikli uzmanları bünyesinde bulunduran ve tüm Avrupa devletlerine yönelik olarak faaliyet gösteren tek kuruluştur.

CEPEJ, adaletin kalitesini ve etkinliğini sağlamak için adli sistemlerin karşılaştırılmasını görev edinmiştir. CEPEJ tarafından hazırlanan Yargı Sistemleri Raporlarında, adli sisteme ayrılan kamu harcamaları, adli yardım sistemi, mahkeme yararlanıcıları, mahkemeler, uyuşmazlıkların alternatif çözümü, hakimler-savcılar, adil yargılanma, adalete erişim, icra-infaz, avukatlar, noterler, adli tercümanlar ve adli reform gibi konularda karşılaştırmalı tablolar verilmekte ve konuyla ilgili güvenilir analizler yapılmaktadır. 

CEPEJ tarafından yayımlanan raporlar, cevaplandırılmak üzere üye ülkelere gönderilen “Değerlendirme Formu” esas alınarak hazırlanmaktadır. CEPEJ 2010 yılı verilerine dayanılarak hazırlanacak olan 2012 yılı raporunun çalışmalarında sona yaklaşmaktadır. 

Bu kapsamda Değerlendirme Formunun üye ülkelerce tamamlanması ve bu süreçte karşılaşılan sorunların çözümü amacıyla CEPEJ üyelerinin katılımı ile 7-8 Aralık 2011 tarihinde Strazburg’ta 18 inci Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda aynı zamanda CEPEJ çalışmaları ve diğer kurumlarla olan ilişkiler değerlendirilerek kararlar alınmıştır. Bakanlığımızın Değerlendirme Formuyla ilgili olarak gelinen aşama hakkında Genel Kurul’a bilgilendirme yapılmıştır. Toplantıya Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Alpaslan Azapağası, Tetkik Hakimleri Abdullah Aydın ve Tahir Hırslı katılmışlardır. CEPEJ 18 inci Genel Kurul gündemi ve sonuç raporu özeti ekte yeralmaktadır.

Genel Kurul Gündemi için tıklayınız...

Sonuç Raporu için tıklayınız...

Fotoğraflar için tıklayınız...