DUYURULAR

Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu (CEPEJ) temsilcilerinden oluşan bir heyet, Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda, 10 – 11 Mayıs 2011 tarihlerinde çalışma ziyaretinde bulunmuşlardır.

CEPEJ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHM) ve Avrupa Konseyi (AK)’nin Tavsiye Kararları doğrultusunda, AK Bakanlar Komitesi’nin 2002/12 sayılı kararı ile 12 Eylül 2002 tarihinde oluşturulmuştur. CEPEJ’in amacı üye devletlerde yargının etkinliğini ve işleyişini iyileştirmek ve Avrupa Konseyi tarafından bu amaçla hazırlanmış olan araçların uygulamaya konulmasını geliştirmektir. 

Bugün itibariyle CEPEJ, yargı sistemlerinin etkililiğini değerlendirmek ve bireylere etkin bir yargı hizmeti sunmak için pratik araçlar ve tedbirler önermek üzere, Avrupa Konseyinin 47 üye devletinden gelen nitelikli uzmanları bünyesinde bulunduran ve tüm Avrupa devletlerine yönelik olarak faaliyet gösteren tek organdır. 

CEPEJ, Avrupa Konseyi üye ülkelerinin adli sistemlerini incelemek için düzenli bir süreç kabul etmiştir. Bu doğrultuda iki yılda bir “Avrupa Adalet Sistemleri, Yargının Kalitesi ve Etkililiği” konulu raporlar yayımlamaktadır. Raporlarda, çeşitli açılardan yargı sistemlerinin işleyişi karşılaştırılmakta, yargının örgütlenmesine ilişkin eğilimler hakkında daha iyi bilgi sahibi olunması sağlanmakta ve yargının verimliliğini iyileştirmek üzere yapılmakta olan çalışmalarla ilgili açıklamalara yer verilmektedir. Raporlarda ele alınan bazı başlıklar şöyledir: Adli sisteme ayrılan kamu harcamaları, adli yardım sistemi, mahkeme yararlanıcıları, mahkemeler, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, hakim-savcı, adil yargılama, icra-infaz, avukat, noter, adli tercümanlar ve adli reform gibi konularda karşılaştırmalı tablolar verilmekte ve konuyla ilgili güvenilir analizler yapılmaktadır. CEPEJ, en son raporunu 25 Ekim 2010 tarihinde 2008 verilerini esas alarak yayımlamıştır. 

CEPEJ çalışma grubu “Avrupa Yargı Sistemleri” (2012) raporunu hazırlamak üzere çalışmalarına başlamış, belirtilen rapora esas teşkil eden Değerlendirme Formu konusunda görüşmeler yapmak üzere Bakanlığımızın bu konudaki sorumlu birimi olan Strateji Geliştirme Başkanlığında bir toplantı gerçekleştirmiştir. 

Strateji Geliştirme Başkanı Akın Çakın Başkanlığında yapılan toplantıda, Türk yargı sistemi ve son yıllarda yapılan yargı reformu çalışmaları hakkında genel bir sunum yapılmış, Heyetin yargı sistemimizle ilgili olarak yönelttikleri sorulara cevap verilmiştir. Toplantının ikinci bölümünde CEPEJ “Avrupa Yargı Sistemleri” 2012 raporu hazırlıkları çerçevesinde “Değerlendirme Formu” konusunda görüşmeler yapılmıştır. Toplantıya Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Alpaslan Azapağası ve CEPEJ irtibat hakimleri Abdullah Aydın ve İsmail Aksel ile istatistikçi Azize Celile Günay Atbaş katılmıştır. 

1

Çalışma ziyaretinin öğleden önceki son bölümünde, adalet istatistiklerinin çeşitleri, bilgilerin toplanma şekli ve kullanımı konularında Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Meltem Bolkar ile İstatistikçi Selma Cengiz tarafından bir sunum gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma ziyaretinin öğleden sonraki bölümünde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, CEPEJ Heyeti tarafından ziyaret edilerek Kurul Başkan vekili Ahmet Hamsici, Kurul Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, İkinci Daire Başkanı Nesrin Özer, Kurul Üyesi Ömer Köroğlu, Kurul Genel Sekreter Yardımcıları Muzaffer Bayram ve Bülent Albayrak ile Strateji Geliştirme Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla ortak bir toplantı yapılmıştır.  

2

Toplantıda Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun son Anayasa değişikliği sonucu oluşan yeni yapısı, üyelerinin atanma usulu ile Kurulun çalışma yöntemi konularında İbrahim Okur tarafından CEPEJ heyetine bilgi verilmiştir.  

3

CEPEJ çalışma ziyaretinin birinci günü CEPEJ Heyetinin Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Elçim'i ziyaret etmesiyle tamamlanmıştır. Görüşmede CEPEJ Heyeti, CEPEJ'in yargının kalitesi ve etkililiği konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Müsteşar yardımcısı Elçim, CEPEJ çalışmalarını yakından takip ettiklerini, CEPEJ raporlarının yargı alanında yapılan reform çalışmalarında önemli bir referans belgesi olduğunu, yapılan çalışmaların bireylere sunulacak adalet hizmetlerinin kalitesine olumlu etkide bulunacağına inandığını belirtmiştir. 

Programın son gününde CEPEJ Heyeti, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını ziyaret etmiştir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mesut Orta başkanlığında yapılan toplantıda, UYAP konusunda yürütülen çalışmalar, SMS Bilgi Sistemi, İstatistikler, Doküman Yönetim Sistemi, Kağıtsız Ofis gibi birçok konuda bilgilendirme yapılmıştır.  

4

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ziyaretinden sonra CEPEJ çalışma ziyareti son bulmuştur.

CEPEJ Heyeti

6

Jean-Paul JEAN (Fransa),Paris İstinaf Mahkemesi Savcısı, Poitiers Üniversitesi'nde Doçent, CEPEJ-GT-EVAL Başkanı  

Georg STAWA (Avusturya), Pr 8 Birim Başkanı, Projeler, Strateji ve İnovation, CEPEJ Başkan Yardımcısı, Federal Adalet Bakanlığı  

Frans Van der DOELEN (Hollanda), Adalet Sistemleri Departmanı Yöneticisi, Adalet Bakanlığı 

Muriel DECOT (Avrupa Konseyi),CEPEJ eş-sekreteri