DUYURULAR

Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu (CEPEJ) 17 nci Genel Kurul toplantısı 28 ve 29 Haziran 2011 tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantıya Başkanlığımız Tetkik Hakimleri Abdullah Aydın ve İsmail Aksel katılmışlardır.

Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu(CEPEJ), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHM) ve Avrupa Konseyi (AK)’nin tavsiye kararları doğrultusunda 2002 tarihinde oluşturulmuştur. CEPEJ’in amacı üye devletlerde yargının etkinliğini ve işleyişini iyileştirmek ve Avrupa Konseyi tarafından bu amaçla hazırlanmış olan araçların uygulamaya konulmasını geliştirmektir.

CEPEJ, Avrupa'da hukuk devleti ve demokrasinin geliştirilmesine yönelik temel bir alan üzerine yoğunlaşmıştır. Yargı sistemleri sonuçlarını analiz etmek, üye devletlerin adalet alanında karşılaştıkları sorunları tespit ederek yargı sistemlerinin performanslarını değerlendirmek ve bu sistemlerin işleyişini iyileştirmek konularında çalışmalar yürütmektedir.

Bugün itibariyle CEPEJ, yargı sistemlerinin etkililiğini değerlendirmek ve bireylere etkin bir yargı hizmeti sunmak için pratik araçlar ve tedbirler önermek üzere, Avrupa Konseyinin 47 üye devletinden gelen nitelikli uzmanları bünyesinde bulunduran ve tüm Avrupa devletlerine yönelik olarak faaliyet gösteren tek kuruluştur.

CEPEJ, Avrupa Konseyi üye ülkelerinin adli sistemlerini incelemek için düzenli bir süreç öngörmüştür. Bu doğrultuda iki yılda bir “Avrupa Adalet Sistemleri, Yargının Kalitesi ve Etkililiği” konulu raporlar yayımlamaktadır. Bu raporlar ilk defa Başkanlığımız tarafından sistemli bir şekilde Türkçeye çevrilmiş ve yayımlanmıştır. CEPEJ, en son raporunu 25 Ekim 2010 tarihinde 2008 verilerini esas alarak yayımlamıştır. 

CEPEJ, adaletin kalitesini ve etkinliğini sağlamak için adli sistemlerin karşılaştırılmasını görev edinmiştir. CEPEJ tarafından hazırlanan Yargı Sistemleri Raporlarında, adli sisteme ayrılan kamu harcamaları, adli yardım sistemi, mahkeme yararlanıcıları, mahkemeler, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, hakimler-savcılar, adil yargılama, adalete erişim icra-infaz, avukatlar, noterler, adli tercümanlar ve adli reform gibi konularda karşılaştırmalı tablolar verilmekte ve konuyla ilgili güvenilir analizler yapılmaktadır. 

CEPEJ tarafından yayımlanan raporlar, cevaplandırılmak üzere üye ülkelere gönderilen “Değerlendirme Formu” esas alınarak hazırlanmaktadır. CEPEJ, 2010 yılı verilerine dayanılarak hazırlanacak olan 2012 yılı raporunun çalışmalarına başlamıştır.  Bu kapsamda Değerlendirme Formunun üye ülkelerce nasıl doldurulması gerektiğine ilişkin olarak CEPEJ üyeleri ve ülke muhabirlerinin katılımı ile 27-28 Haziran 2011 tarihinde Strazburg’ta genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir.  Toplantıya CEPEJ üyesi ve ülke irtibat temsilcisi sıfatıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hakimleri Abdullah Aydın ve İsmail Aksel katılmışlardır. Bu toplantıda aynı zamanda CEPEJ çalışmaları ve diğer kurumlarla olan ilişkiler değerlendirilerek kararlar alınmıştır. Genel Kurul’da söz alınarak ülkemizde yakın zamanda yargı alanında gerçekleştirilen reformlardan söz edilmiştir.


AVRUPA ADALETİN ETKİLİLİĞİ KOMİSYONU
(CEPEJ)
 17 nci Genel Kurul 
Strazburg, 28 – 29 Haziran 2011
Özet Rapor

A.  ÖNSÖZ

Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu(CEPEJ) 17 nci Genel Kurul toplantısı 28 ve 29  Haziran 2011 tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantı John STACEY (İngiltere) başkanlığında yapıldı. 

Gündem ekte yeralmaktadır.

B.  CEPEJ TARAFINDAN ALINAN KARARLAR VE TARTIŞILAN ÖNEMLİ KONULARIN LİSTESİ

CEPEJ

1.   Cepej Başkanı ve Sekretaryasının Bilgilendirmesi

 • Başkan, CEPEJ’in tanıtıldığı ve tartışıldığı çalışmalara üyeler ve sekreterya tarafından katılım sağlandığını ifade edilmiştir.

2.   Avrupa Konseyi üye devletlerinde yargısal alanda son zamanda yaşanan gelişmeler

 • Birçok üye devlet temsilcisi son zamanlarda ülkelerinde yargısal alanda yaşanan gelişmeler hakkında bilgi vermişler (Avusturya, Hırvadistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Kanada, Hollanda, Polonya, Romanya, İspanya, İsveç, Makedonya, Türkiye) ve üyeler, CEPEJ Web Sitesinde "ülke profilleri " nde yer almak üzere yazılı bilgi ve yararlı referans belgelerini göndermeye davet edilmişlerdir.
 • Finlandiya Adalet Bakanlığı ve Lappeenranta Teknoloji Üniversitesi’ne projelerinin sunumu için teşekkür edilmiştir ; " Mahkemelerde gecikmelerin sınırlandırılması ve davaların yönetimi için yeni strateji ; iç ve dış katılımın bir araya getirilmesi " Bu uygulama, ileride yapılacak çalışmalar bakımından daha iyi sonuç alınması amacıyla SATURN Merkezi Çalışma Grubuna tevdi edilmiş ve bu sunumun CEPEJ internet sitesinde yayınlanması konusunda uzlaşı sağlanmıştır.

3.   CEPEJ 2010 Faaliyet Raporu

  • CEPEJ 2010(CEPEJ(2011)1) faaliyet raporu kabul edilmiş ve onay için Bakanlar Komitesine iletilmesine karar verilmiştir.

4.   Farkındalık Serilerinin Düzenlenmesi: "CEPEJ Karşılaşmaları"

  • Farkındalık yaratmak için toplantıların organizasyonunun takibi, adalet profesyonelleri için CEPEJ enstrümanlarının oluşturulması, adalet profesyonellerinin tecrübelerinin aktarılmasına (CEPEJ karşılaşmaları) karar verilmiştir. Üyeler, bu tip toplantıların organizasyonuna yönelik taleplerini, İtalya gibi, sekreteryaya iletebilirler.

5.   Adaletin Kalitesi

  • "Avrupa’da Yargı Süreçlerinde Akdileştirme" raporu (CEPEJ (2010)10) onaylanmıştır ve Bakanlar Komitesine, Avrupa Hakimleri Danışma Konseyine, Avrupa Savcıları Danışman Konseyine ve Avrupa Konseyinin yetkili diğer komitelerine çalışmalarında kullanmaları için iletilmesine karar verilmiştir.

Çalışmanın « CEPEJ çalışmaları » serisi çerçevesinde yayınlanmasına karar verilmiştir;

Üyeler, çalışmayı ilgili milli kuruluşları ve organizasyonlarına yaygınlaştırmayı görev edinmeye davet edilmişlerdir;

CEPEJ-GT-QUAL(CEPEJ-Yargıda Kalite Çalışma Grubu), bu raporun takibi ve kullanımından sorumlu tutulmuştur;

  • Üye devlet mahkemeleri, Avrupa Konseyi üye devletlerindeki (CEPEJ(2010)1) mahkeme kullanıcılarını hedefleyen ve memnuniyet anketleri içeren el kitabını kullanmaya davet edilmişlerdir;
  • CEPEJ-GT-QUAL(CEPEJ-Yargıda Kalite Çalışma Grubu), diğer çalışmalara devam ettiği  ifade edilmiş ve Grubun bu anlayış içerisinde çalışmalarını yürütmeye davet edilmiştir;

6.   Adli Zaman Yönetimi

  • Adli zaman yönetimine ilişkin iyi uygulama örneklerini içeren açıklayıcı bir notun yer aldığı SATURN kılavuzunun tamamlanmasından SATURN çalışma grubu sorumlu kılınmıştır;
  • SATURN çalışma grubunun sorumluluğu altında hazırlanması gereken ve çalışmalarını esas alan metodoloji el kitabı ile, “SATURN zaman yönetim araçlarının uygulanması- 7 test projesinin sentez raporu” (CEPEJ-SATURN(2011)2) dökümanının internet sitesinde yayınlanmasında uzlaşıya varılmıştır;
  • Adli zaman yönetimine ilişkin SATURN rehberi ve diğer araçların uygulanmasına yönelik organizasyon için üye devlet mahkemelerinin taleplerini sekreteryaya iletmeleri istenmiştir;
  • SATURN araçlarının mahkemelerde doğrudan kullanılabilmesi için ulusal dillere tercüme edilmesinin önemi hatırlatılmış ve üyeler bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya davet edilmişlerdir;
  • Üyeler, temel alınan verileri kontrol etmeye ve « Avrupa Konseyi üye devlet yüksek mahkemeleri ve istinaf mahkemelerinde işlemlerin süresine ilişkin çalışma (CEPEJ-SATURN(2011)3)» taslağı ile ilgili varsa yorumlarını 15 Ağustos 2011 tarihine kadar sunmaya davet edilmişler ve SATURN çalışma grubu gelecek genel kurulda onaylanması için taslak çalışma raporunun sonuçlarını tamamlamak ile yükümlü kılınmıştır;

7.   Yargı Sistemlerinin Değerlendirilmesi, 2010 – 2012 Dönemi

  • Değerlendirme formuna üye devletlerin vermiş olduğu cevapları topladıkları için ulusal muhabirlerin çalışmaları takdirle karşılanmış, elektronik ortamda oluşturulan yeni değerlendirme formunun 31 Aralık 2011 tarihine kadar erişilebilir olduğu hatırlatılmıştır;
  • Değerlendirme formunu cevaplayacak ülke muhabirlerinin, üye devletlerin tümünde cevaplarda uyum ve tutarlılık sağlamak için önceki değerlendirme raporları sırasında verilen cevaplar gibi her soru için belirtilmiş açıklayıcı notlar ve genel bilgileri ( Bu bilgiler, değerlendirme formunun elektronik versiyonunda sorulardan her birinden sonra mevcuttur ) gözönüne alarak çalışma yapmaları davet edilmiştir.

8. CEPEJ ve Lizbon Ağı arasında işbirliği

  • 27 Haziran 2011 tarihinde Strazburg’da Lizbon Ağı Bürosu ile yapılan gayri resmi toplantının sonuçları  belirtilmiştir. Buna göre ;
  • İki Lizbon Ağı genel kurul toplantısı arasında Ağı’n faaliyetini yönetmek ve hazırlamak için Ağ üyeleri arasından dört üyeden meydana gelen Lizbon Ağı Bürosu’nun oluşturulması ve CEPEJ Bürosuna, Lizbon Ağı Bürosu ile gelecekte yapılacak  işbirliği şekilleri konusunda görüşmek üzere sorumluluk yüklenmesine karar verilmiştir.
  • Lizbon Ağı’nın, aktiviteler için öneri sunması konusunda CEPEJ’e gerekli fırsatı tanıması gerektiği üzerinde uzlaşılmıştır.
  • Lizbon Ağı, Hakim ve Cumhuriyet savcılarının eğitimi çerçevesinde CEPEJ araçlarının uygun kullanımını kolaylaştırmak için somut öneriler oluşturmaya davet edilmiştir.
  • CEPEJ ülke muhabirleri, Hakim ve Cumhuriyet savcılarının eğitimine ilişkin olarak Yargı Sistemlerinin Değerlendirilmesi Formundaki soruları cevaplamak için Ağ üyeleriyle işbirliği yapmaya davet edilmişlerdir ve CEPEJ-GT-EVAL’a (Değerlendirme Çalışma Grubu) Yargı Sistemleri Değerlendirme Raporunda buna ilişkin bölümün hazırlanmasında Ağ’a danışma yükümlülüğü getirilmiştir.

9. CEPEJ ve Avrupa Konseyinin diğer kurumları arasındaki ilişkiler

  • Avrupa Hakimleri Danışma Konseyi, Avrupa Savcıları Danışma Konseyi ve Avrupa Adli İşbirliği Komitesi’nin faaliyetlerine ilişkin bilgiler verilerek bu kurumlar arasında iyi işbirliği tavsiye edilmiştir.

10.  Avrupa Birliği ile işbirliği

  • Avrupa Birliğinde adalet alanında yakın zamandaki ve gelecekteki gelişmelere ilişkin olarak Avrupa Birliği’nin görev süresi sona eren ve mevcut başkanları adına açıklama yapan Macaristan ve Polonya uzmanlarının sundukları bilgiler not edilmeye değer görülmüştür.
  • Üyelerin gelecek ekim ayında Dokuzuncu Avrupa Günü kutlamalarına ilişkin tüm bilgileri sekreteryaya göndermeleri istenmiştir.

 11.  CEPEJ Gözlemcileri

  • Gözlemciler tarafından iletilen bilgiler not edilmeye değer görülmüş ve faaliyetlerdeki somut katkıları için onlara teşekkür edilerek faaliyet programının uygulanması için işbirliğinin devamına davet edilmişlerdir.

12. Büro üyesinin seçimi

 • Audun BERG (Norvège) Büro üyesi olarak Eva FERNQVIST yerine 2012 yılı sonuna kadar seçilmiştir.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

 • Adli İşler ve İnsan Hakları Genel Müdürü Philippe BOILLAT tarafından toplantının açılışı
 • Günün programının kabulü
 • CEPEJ başkanı ve Setreteryası tarafından bilgilendirme
 • Avrupa Konseyi üye ülkelerinde yargı alanında son dönemde yaşanan gelişmeler
 • Ülke temsilcilerinin bilgilendirmesi : Toplantıya katılan üyelerin gerekiyorsa ülkelerinde yakın zamanda yargı alanında yaşanan önemli gelişmeler hakkında bilgi vermesi
 • Finlandiya tecrübesi"Yargıda gecikmelerin sınırlandırılması için mahkemelerde davaların yönetimine ilişkin yeni strateji :İç ve dış katılımları bir araya getirmek" –2010 Kristal Terazi çerçevesinde yeniden ödüllendirme insiyatifi sunumu
 • CEPEJ 2010 Faaliyet Raporu: Kabulü bakımında tartışılması, Raportör: Jean Paul SUDRE (Fransa)
 • CEPEJ « Farkındalık Çalışmaları »nın uygulanması
 •  Adaletin Kalitesi

Raportör: François PAYCHÈRE, CEPEJ Adaletin Kalitesi Çalışma Grubu Başkanı(CEPEJ-GT-QUAL) (İsviçre)

   • Julien Lhuillier tarafından hazırlanan "Avrupa’da Akdileştirme ve adli süreç" raporu : Onaylanması açısından tartışılması
   • Mahkeme yararlanıcılarının memnuniyet anketlerini içeren Klavuz
 • Mahkemelerde Klavuzun somut olarak kullanımı:  Fausto de SANTIS (Italya) İtalya tecrübesinin sunumu
 • Avrupa’da mahkeme yararlanıcılarının düzenli olarak memnuniyetlerinin ölçümüne doğru ?
   • Diğer çalışmaların durumuna ilişkin bilgilendirme
 • Mahkemelerin organizasyonu ve adli harita: Büyüklük önemli mi?
 • Adaletin kalitesinin değerlendirilmesi için göstergeler
 • Adalet sistemlerinin kalitesinde adli uzmanların rolü
 • Adli zaman yönetimi :Adli işlemlerin sürelerinde Avrupa gözlemine doğru

Raportör:Jacques BÜHLER, Yönlendirme Grubu başkanı (İsveç)

   • Sayısal yaklaşım: EUGMONT vergilerinin kalitesini geliştirmek için bir strateji
   • Nitel yaklaşım: Mahkemelerde bir koçluk(Yönlendirme) programının organizasyonu

           

 • CEPEJ faaliyet raporu çerçevesinde Lizbon Ağı ve CEPEJ arasındaki işbirliği : Lizbon Ağı üyeleriyle görüş alışverişi
 • CEPEJ ile Avrupa Konseyinin diğer kurumları arasındaki ilişkiler
 • AvrupaHakimleri Danışma Konseyi (CCJE)
 • Avrupa Savcıları Danışma Konseyi (CCPE)
 • Avrupa Adli İşbirliği Komitesi (CDCJ)

 

 • Avrupa Birliği ile İşbirliği
   • Yargı alanında Avrupa Birliğinde yaşanan son gelişmeler

Raportörler: Avrupa Birliği’nin mevcut ve bir önceki başkanları adına Gabor SZEPLAKI-NAGY (Macaristan) ve Grzegorz WALEJKO (Polonya)

   • Avrupa Adalet Günü
 • CEPEJ bünyesindeki gözlemciler

CEPEJ bünyesinde gözlemci statüsünde bulunan organizasyonlar gerek görürse CEPEJ’in güncel çalışmalarına ilişkin sözlü sunum yapma ve/veya toplantı sırasında Sekreteryaya sunduğu bir bilgiyi yazılı olarak dağıtma imkanına sahiptir.

 • Büro üyesinin seçimi
 • Farklı sorular

***
Bu bölüm Üye Devletlerin « Yargı Sistemlerinin Değerlendirilmesi Formu » nda cevapları  düzenlemekle sorumlu ülke muhabirlerine açıktır. CEPEJ üyeleri aynı zamanda ülke muhabirleri değildir. CEPEJ üyeleri bu ölüme katılıp katılmamakta tercih hakkına sahiptir.

15. Yargı Sistemlerinin Değerlendirilmesi 2010 – 2012 dönemi: Değerlendirme Formuna verilecek cevaplara ilişkin ülke muhabirlerinin görüş alışverişi 
Raportör: Jean-Paul JEAN,  CEPEJ-GT-EVAL başkanı (Fransa)

 • CEPEJ-GT-EVAL(Değerlendirme Çalışma Grubu) Faaliyet ilkelerinin sunumu
 • Formun yeniden düzenlenmesine yönelik tartışmalar
 • Ülke muhabibirleri tarafından GOJUST Klavuz ilkelerinin kullanımının değerlendirilmesi 
 • Bütçeye, yargı mensupları ve çalışanlarına, dava akış yönetimine ve işlemlerin süresine ilişkin sorularda özel bir dikkat göstererek ülke muhabirleriyle bölüm bölüm tartışma
 • Değerlendirme formu elektronik versiyonunun sunum